แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รูปภาพกิจกรรมในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
    และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Top