แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

Top