แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลผู้บริหาร

นายธนู  ขวัญเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

เบอร์ติดต่อ 085-4887061
E-mail : accmoe@sueksa.go.th

Top