แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม  คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของ
กระบวนการหลัก”การรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การจัดกิจกรรมคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

Top