แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ศปท.ศธ. ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร ๓ นโยบายหลัก คือ

๑. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

๒. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓. นโยบายการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR Scorecard)
พ.ศ. 2561 – 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทำแผน
สืบทอดตำแหน่งทางการบริหารของ สป.

 

Top