ประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายนางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยมอบหมายให้ สนง.ปปง.เสนอต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป