ศปท.ศธ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมกับ ศปท.อว.

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนู ขวัญเดช หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
และคณะเป็นผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม  ณ อาคารอุดมศึกษา ๑ สป.อว.