ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับดัชนีการรับรู้การทุจริต