แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

————————————————————————————————————————–

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

Top