ศปท.ศธ. ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยผลการประเมินฯ จำนวน 114 หน่วยงาน จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสรุปผลประเมิน OIT สป.ศธ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศผลต่อไป