แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

– แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

Top