แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หน้าที่และอำนาจ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน้าที่และอำนาจ

          ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓/๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

     (๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง

     (๒) ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

     (๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     (๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

     (๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     (๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     (๑) เสนอแนะต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กฎหมายและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (๒) เป็นศูนย์อำนวยการกลาง ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ และการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๓) สร้าง พัฒนา บริหารเครือข่ายและประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เกี่ยวกับการคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๔) กำหนดมาตรการและกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๕) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๗) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๘) ดำเนินงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกสิ้นปีงบประมาณ
     (๑๐) งานบริหารสำนักงาน จัดทำแผน งานบริหารงานบุคคล งานโครงสร้างและระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุและครุภัณฑ์และงานสนับสนุนการดำเนินงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
     (๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย สภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     (๒) เสนอแนะต่อปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมาย และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง  ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๓)  ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตาม ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     (๔)  รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
     (๕)  เป็นกลไกการปฏิบัติและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มอบหมาย
     (๖)  ให้ทำการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำเนินการปกครอง วินัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ทราบ
     (๗) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระทรวงศึกษาธิการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระทรวงศึกษาธิการ
     (๘)  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     (๑) คุ้มครองจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมอื่น ๆ
     (๒) เสนอแนะต่อปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานคุ้มครองจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     (๓) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (๔) ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
     (๕) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ หรือพฤติกรรมที่พึงกระทำ หรือไม่พึงกระทำของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
     (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการจริยธรรม และการยกระดับธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     (๗) รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     (๘) รับและดำเนินการข้อร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรม รวมถึงข้อกล่าวชมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     (๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม และทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนด เสนอต่อ ก.ม.จ. รวมทั้งเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมแล้วแต่กรณี
     (๑๐) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจรรยาข้าราชการ และสร้างเสริมวินัย ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๑๑) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
     (๑๒) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการการเสริมสร้างวินัย และการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส่งผลการดำเนินการให้กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
     (๑๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Top