แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     ศปท.ศธ. ดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สป.ศธ. แบ่งได้ 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

๓. การพัฒนาบุคลากร

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Top