แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

 
ประกาศศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการงดให้และงดรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
Top