แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แบบรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แบบรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

แบบรายงานผลการดำเนินการ

กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Top