แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ

Top