แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงสร้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้าง

นายธนู ขวัญเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์ติดต่อ 085-4887061
E-mail : accmoe@sueksa.go.th


นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการเบอร์ติดต่อ 081-9380264
E-mail : jitrudee.9@sueksa.go.th
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานจริยธรรม กลุ่มงานอำนวยการ
และเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมต้านการทุจริต

นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวณัฐวรรณ์ ฉัตรแสงศุภวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
และเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม
ต้านการทุจริต
 

นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

– ว่าง –

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
พนักงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นายสกลพงศ์  มุ่ยบง
พนักงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวกัญญาณัฐ  มะลิมาศ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

นางสาวชุติกาญจน์  ตุ่นเงิน
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

Top